Pagina (198/500)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

     
      Sta signura niscÝu gravita. Cuntu 'un porta tempu:504 a li novi misi 'n puntu parturiu. Parturisci e fa un masculiddu ch'era 'na biddizza505. Lu Riuzzu 'ncugna vicinu lu lettu: Ś źRigginedda, comu cci mittemu?506╗ Ś źNapuli!╗ (dici Catarina). E cci hannu misu Napoli.
      Passannu du' anni lu Riuzzu vosi pÓrtiri. La Rigginedda si faci Óghira,507 ma iddu 'ntistau e vosi pÓrtiri. Prima di pÓrtiri cci fa 'na carta e cci dici ca lu picciriddu era lu primugenitu s˛508, e avia a essiri cu lu tempu lu Re. E parti pi Genua. Com'iddu parti, idda scrivi a s˛ patri ca cci avissi mannatu a Genua un brigantinu cÓrricu di mobili, cammareri, 'na nurrizza e tuttu: addugÓssiru un palazzo 'n facci lu Palazzu riali di Genua, e aspittassiru a idda. Lu patri cÓrrica un brigantinu e lu manna a Genua. Quannu lu Riuzzu partiu, idda pigghia un brigantinu e prima d'iddu si va a 'mpalazzari 'nta lu palazzu di Genua. Comu lu Riuzzu vidi sta bedda giuvina pittinata a la riali, cu gioj e ricchizzi: źMaria!509 (dici) assimigghia tutta a Catarina la Sapienti!╗ Pigghia un 'mmasciaturi e cci lu manna pi diricci ca lu Riuzzu cci vurrissi510 fari 'na visita. Idda cci dici ch'Ŕ patruni; e lu Riuzzu cci acchiana. Discurrennu discurrennu, cadi lu discursu supra d'idda. Ś źVui chi siti schetta?╗ cci dici lu Riuzzu. Ś źCattiva511 (cci rispunni Catarina). E vui?╗ Ś źIo puru sugnu512 cattivu, ed haju un figghiu. Ma vui, cci dici a la Rigginedda, assimigghiati 'na stampa513 a 'na signura chi canuscivi 'n Palermu.╗ Ś źChi maravigghia!


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Fiabe novelle e racconti popolari siciliani
Volume Primo
di Giuseppe PitrŔ
pagine 500

   

Riuzzu Catarina Napoli Riuzzu Rigginedda Genua Genua Palazzu Genua Genua Riuzzu Genua Riuzzu Catarina Sapienti Riuzzu Riuzzu Riuzzu Catarina Rigginedda Palermu