Pagina (200/500)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      » — «Chi maravigghia, Riuzzu! Setti nn'avemu a 'ssimigghiari a stu munnu.» Si fannu li soliti discursi: «Siti schetta?» — «No, sugnu cattiva» — «E vui?» — «Sugnu cattivu puru, e haju du' picciriddi.» A capu d'ottu jorna s'hannu maritatu. Sta signura nesci gravita: li misi passanu: lu cuntu 'n porta tempu: a li novi misi cci vennu li dulura di lu partu. Parturisci e fa 'na figghia fimmina bedda quanto lu Suli e la Luna. — «Chi cci mittemu, Rigginedda?» cci spija lu Riuzzu a Catarina. — «Vinezia.» S'ha vattiatu: Vinezia.
      Stannu518 du' anni: «Sai chi pensu, Rigginedda? Lu mè viaggiu l'haju fattu; ora tornu 'n Palermu; ma prima di pàrtiri ti fazzu 'na carta accussì e accussì: ca chista è figghia mia, ed è 'na principissa riali.»
      Iddu parti, e Catarina dappressu. Comu Catarina junci 'n Palermu, va a la casa di sò patri, e si va a 'nfila 'nta lu trabbuccu. Junci lu Riuzzu; primu pinseri nun havi, di jiri a gràpiri la trabbuccu: — «Catarina! comu si'?» — «Bona!» — «T'ha' pintutu di la timpulata chi mi dasti?» — «E cu' nni parra! Pinsati la timpulata chi v'hê dari.» — «Pènsacci, Catarina, sai! Io mi maritu» — «E vui maritativi. A vui cu' vi teni?» — «Ma si tu ti nni penti, tu si' mè mugghieri!» — «No.»
      Lu Riuzzu 'un sapennu cchiù chi fari nesci a diri ca la mugghieri cci muriu, e havi bisognu di maritarisi arreri. Scrivi pi li ritratti di li figghi di li Re pi maritarisi519. Cci vennu li ritratti: la megghiu chi cci piaci è la figghia di lu Re d'Inghiliterra; e cci manna a dici ca vinissiru la matri e la figghia, ca lu matrimoniu è cunchiusu520.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Fiabe novelle e racconti popolari siciliani
Volume Primo
di Giuseppe Pitrè
pagine 500

   

Riuzzu Suli Luna Rigginedda Riuzzu Catarina Vinezia Rigginedda Palermu Catarina Catarina Palermu Riuzzu Catarina Riuzzu Inghiliterra