Pagina (261/500)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Scinni un corvu, scìppacci l'aneddu a Mandruna, e si nni va. Io appressu lu corvu; idda ddà a dòrmiri. Mi sperdu; la cercu di ccà di ddà; e havi sett'anni, Signura mia, ca nun la viju.... Ah! Mandruna mia, e cu' sa a quali manu capitasti! E cu' sa ch' ha' dittu di mia!... Ma io sugnu 'nnuccenti comu Maria santissima!»773. «Eh bonu! — cci dici la monaca — e chi paura aviti, figghiu mio? A st'ura lu Signuri si la chiamau a Mandruna.... Ora dicitimi: mi vuliti ora a mia pi mugghieri?» Iddu dici: — «E comu s'idda è viva? Io a idda vògghiu.» — «Ma si io vi dicu ca idda muríu! ca lu sacciu!... — «Muríu!... E quann'è chissu... io vi dicu sì.»
      Mandruna vosi fatta 'na carta qualimenti chi iddu si pigghiava a idda pi mugghieri; e Mandruni cci la fici. Comu Mandruna appi sta carta, nesci cu 'na piddèmia 'n testa774 e va sutta lu palazzu a ripitàri775: — «Ah! Mandruni mio, e comu ti persi? Ah! Mandruni mio, e comu ti persi!» Affaccia la Riggina: — «Cu' è cu stu rèpitu?» — «'Na monaca» cci dicinu li guardii. — «Facìtila acchianari.»
      Comu Mandruna acchiana, cci dici la Riggina: — «A cu' chianciti, bona donna?» —«Chiànciu a mè figghiu Mandruni.» — «E vui 'un lu sapiti (dici la Riggina) ca Mandruni era figghiu mio?» — «Figghiu vostru? E s'è figghiu vostru, vi dicu, Maistà, ca m'abbasta l'arma di farivillu asciari oggi stissu.» — «Daveru? E comu?» — «Vui 'un n'aviti chi nni fari; io vi portu lu figghiu, ma cu pattu ca vui mi l'aviti a dari pi maritu.» La Riggina, d'allura cci dissi no; ma poi pi l'amuri di lu figghiu, cci dissi: — «Tuttu chiddu chi vuliti, basta chi mi faciti vidiri vivu lu figghiu mio.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Fiabe novelle e racconti popolari siciliani
Volume Primo
di Giuseppe Pitrè
pagine 500

   

Mandruna Signura Maria Signuri Mandruna Mandruni Mandruna Riggina Mandruna Riggina Mandruni Riggina Mandruni Maistà Riggina