Pagina (471/500)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Vi lasso st'aneddu; a cui si lu 'nfila e cci veni, vi l'aviti a pigghiari pi mugghieri. Muru, e passannu un pocu di tempu, lu maritu circ di maritarisi. Cc'eranu tanti fimmini, e a tutti mannava pi matrimoniu cu pattu ca s'avianu a pruvari l'aneddu; ma st'aneddu a cu' cci vinia largu e a cu' cci vinia strittu. Dici lu patri: Ora lassamu jiri pi ora, ca 'un distinatu, e si sarv l'aneddu.
      'Na jurnata facennu pulizii, la figghia truv st'aneddu 'nta un casciuni di cantaranu, si lu 'infila e nun si lu potti nsciri cchi. E comu fazzu, cu m patri! dici 'ntra idda. E chi fa? pigghia 'na pezza nura e si 'nfscia stu jiditu. Lu patri comu cci vidi stu jiditu 'nfasciatu cci dici; E chi hai, figghia mia? Nenti, patri; mi lu scurciavi1385. Ddoppu 'na pocu di jorna, lu patri cci vosi vdiri stu jiditu, e cci lu sfscia. Comu cci vidi l'aneddu: Ah, figghia mia, tu ha' a essiri m mugghieri!
      Sta giuvina dicia 'nta idda stissa: Io m'h pigghiari a m patri!... megghiu morta! 'Un sapennu chi fari va nn' un Magu e cci cunfida lu tuttu; e iddu cci dici: Nni vi nsciri? cci hai a diri a t patri ca vi un bbitu, ma bell'bbitu di 'nguggiu, culuri di celu1386, raccamatu d'oru e petri priziusi cu lu Suli, la Luna e tutti li pianeti. Idda va nni lu patri e cci addumanna sta vesta. Lu patri dici: E unni l'h truvari? Pensa, pensa, poi va 'nta 'na chianura e chiama a s cucinu1387, e cci cunta lu fattu. E tu chi mi duni pi sta vesta? Ti dugnu l'arma mia. Aspetta!


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Fiabe novelle e racconti popolari siciliani
Volume Primo
di Giuseppe Pitr
pagine 500

   

Magu Suli Luna