Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini Volume IX - L'Asia Anteriore. - Elisée Reclus - 1891

Elenco delle parole chiave

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Lettera K

   KOVEIT Koveit  1014 -
   Kaaba  861 - 971(2) - 990 - 996 - 998 - 1000 -
   Kaban-Maden  625 -
   Kabbala  507 -
   Kabul  27 - 28(2) - 29(3) - 31 - 33(2) - 34(4) - 38 - 39(2) - 40(3) - 41(2) - 42 - 45 - 46(3) - 47(2) - 48 - 50 - 70(2) - 72(2) - 75 - 77(2) - 78 - 79(2) - 80 - 81 - 86(2) - 87 - 88 - 91 - 95(2) - 96(5) - 97 - 98(2) - 99(2) - 100(2) - 101(2) - 102 - 103(3) - 104(2) - 106 - 111(2) - 113 - 114(2) - 115(2) - 117(3) - 118 - 1030 - 1043 - 1045 - 1050 - 1056 - 1058 - 1060 -
   Kabuliani  67 -
   Kabur  500 -
   Kabuscian  256 - 1031 -
   Kadek  1040 -
   Kades  839 -
   Kadesh  837(2) -
   Kadesia  491 - 509 -
   Kadi-koi  649(3) - 696(2) -
   Kadiscia  763 - 794 - 847 -
   Kadmus  839 -
   Kaffa  952 -
   Kafian-kuh  278 -
   Kafir  32 - 78(2) - 79(2) - 80(2) - 81 - 84(3) - 91 - 93 - 94 - 98 - 112 - 1050 -
   Kafir-kalah  250 -
   Kafiristan  30 - 32 - 64 - 80 - 84 - 117 -
   Kafiul  117 -
   Kaflan  182(3) -
   Kagiar  221(2) - 259 - 272 - 294 - 351 - 357 -
   Kahdun  1015 -
   Kahka  248 -
   Kahrud  216 -
   Kaifa  1045 -
   Kain  253 -
   Kais  315(3) -
   Kaisarieh  531 - 533 - 629(2) - 630 - 643 - 719 - 897 -
   Kaisariyeh  879 -
   Kaizariych  1021 -
   Kakar  76(2) - 112 -
   Kakar Lora  46 -
   Kakh  253 -
   Kaklugia  680 -
   Kalafat  564 -
   Kalagii  69 -
   Kalah  256 - 852 -
   Kalat  118 - 119 - 120 - 122(4) - 123 - 133 - 134 - 140(2) - 141(2) - 142(2) - 143(3) - 144 - 147(3) - 148 - 210 - 309 - 1043 - 1053 - 1060 -
   Kalat-Bicia  1014 -
   Kalat-Seman  843 -
   Kalat-ech-Sciukif  799 -
   Kalat-el-Bahr  854 -
   Kalat-el-Biscia  1013 -
   Kalat-el-Hosn  846 -
   Kalat-em-Medik  791 -
   Kaleh-Diz  330 -
   Kaleh-Sciarghat  484 -
   Kaleh-Sultanieh  657 - 1094 -
   Kaleh-dagh  526 -
   Kalehgiik  632(2) -
   Kalhat  1015 -
   Kali  145 - 284 -
   Kalipat  120 -
   Kalisa  248 -
   Kalisi  248 -
   Kalkot  92 -
   Kallinikon  501 -
   Kalloni  663 -
   Kalmucchi  89 - 91 -
   Kalymnos  540 - 703 -
   Kamah  46 -
   Kambarani  146 -
   Kamosh  871 - 968 -
   Kanavat  867 -
   Kand  1028 -
   Kandahar  28(3) - 29 - 45(4) - 49 - 50 - 57 - 59 - 68 - 69 - 70 - 75 - 77 - 86 - 99 - 100 - 101(2) - 102(5) - 103(3) - 104(4) - 105 - 107 - 111 - 115 - 117 - 118 - 122 - 140 - 141 - 346 - 1045 - 1050 -
   Kandakar  101 -
   Kandsag  278 -
   Kaniguram  99(2) -
   Kannobin  763 -
   Kantara  443 - 733 -
   Kapharnaum  873 -
   Kapikeren Denizi  573 -
   Kaplan Alan  547 -
   Kapu-dagh  551 -
   Kar-Porter  325 -
   Kara  160 - 180 - 259 - 321 - 362(2) - 363(2) - 364 - 365(2) - 377 - 416 - 417(2) - 432 - 433 - 440 - 497(2) - 527 - 535 - 544 - 547 - 549 - 559 - 580 - 581 - 585 - 624(3) - 629 - 631 - 633 - 639 - 680(2) - 711 - 714 - 723 - 791 - 897(2) - 898(2) - 1023 - 1037 - 1087 - 1092 - 1093 -
   Kara Devlit  547(2) -
   Kara Koyunli  384 -
   Kara Tash  1048 -
   Kara-Amid  470 -
   Kara-Kazan  162 -
   Kara-dagh  156 -
   Kara-gozlu  221 -
   Karabel-dagh  524 -
   Karabunar  533 -
   Karagia  431 - 432 - 533 - 1081 -
   Karagia-dagh  431(2) - 432 - 471 - 533 - 714 -
   Karagia-tsciai  431 - 1081 -
   Karaiti  831 -
   Karaka  544 -
   Karakorum  30 - 31(2) - 32 - 60 -
   Karali-dagh  549 -
   Karalitis  578 -
   Karaman  714 - 715 - 898 - 947 -
   Karamania  714 -
   Karamlis  478 -
   Karamussal  650 -
   Karan  136 -
   Karasci  16 -
   Karascia  39 - 40 -
   Karassi  898 -
   Karassonda  406 - 1029 -
   Karasuli  261 -
   Karatsci  143 - 144 - 145 - 146 - 227 -
   Karberd  418 -
   Kardagh  1018 -
   Kardukhi  389 -
   Karghah-Kermez  527 -
   Kariat  918 -
   Karin  409 -
   Karkhemich  496 -
   Karkhemish  502 -
   Karlarni  73 -
   Karmatheni  977 -
   Karnak  758 - 861 -
   Karolidis  614 - 615 -
   Karpaso  733(2) - 741 -
   Karpathos  540 - 613 - 706 -
   Karrel-i-Baba  37 - 1032 -
   Kars  363 - 376 - 382 - 413 - 750 -
   Karsciaka  487 -
   Karsciut  405 -
   Kart  1077 -
   Karte  1079 -
   Kartmanscié  1077 -
   Karun  195(3) - 224 - 226 - 328(2) - 329 - 331 - 332(4) - 341 - 347 - 458(3) - 460(2) - 464 - 466 - 513 -
   Kascgar  93 -
   Kasci Gandava  42 -
   Kasciaf  162 - 244 - 246(2) - 256 - 257 -
   Kascian  169 - 187 - 192 - 216 - 219 - 235 - 284 - 288(4) - 289 - 302(2) - 303 - 340 - 345(2) - 354 - 358 -
   Kascmir  47 -
   Kash-rud  49 - 53 -
   Kashgar  1056 -
   Kashkai  222 - 334 -
   Kashmi  64 -
   Kashmir  93 - 1056 -
   Kasim  902(2) - 922 - 1010(2) - 1014 -
   Kasimabad  246(2) -
   Kasimiyeh  772 - 799 - 857 -
   Kaskar  93 - 117 -
   Kasmir  306 - 429 -
   Kaso  706 -
   Kaspischen Meeres  1061 - 1064 - 1068 -
   Kasr  504 - 505 - 987(2) -
   Kasr-Nimrud  490 -
   Kastamuni  553 - 634(2) - 637 - 897 -
   Kastro  898(2) -
   Kasvin  182 - 277(2) - 284 - 334 - 347 - 358 - 1046 -
   Katakekaumena  671 -
   Katakekaumene  547(2) -
   Katar  939(3) - 981 - 984 - 1014 -
   Katsci-Gandava  118 - 119 - 120 - 122(2) - 132 - 134 - 136 - 140 - 143(2) - 1043 -
   Kattaba  912 -
   Kattyawar  100 -
   Kauhasus  1061 - 1077 -
   Kaukaban  993 -
   Kaukasus  1069 - 1081 - 1084 -
   Kaukeban  912 -
   Kauli  227 -
   Kaur-Saiban  914 -
   Kavh  1067 -
   Kavkaskavo Otd  1075 -
   Kavkavshavo Otd  1076 -
   Kavkazskavo Otd  1075 -
   Kawak  33 -
   Kaya  1029 -
   Kayagiik  548 -
   Kaz-dagh  549(2) -
   Kaz-ova  625 -
   Kazan  162 - 1028 -
   Kazan Kaya  553 -
   Kazbek  362 -
   Kazerun  319(3) - 358 -
   Keane  1000 -
   Kebir  438 - 761 - 769 - 794 - 823 - 836 - 846 - 1026 -
   Kefr-kuk  790 -
   Kegi  146(3) - 148 -
   Keibar  1009 -
   Kelat-i-Ghilzai  101 -
   Kelat-i-Nadir  159(2) - 244 - 248 - 1043 -
   Kemakh  411(2) -
   Kemball  449 -
   Kemer  385(2) -
   Kenar-Gaz  260 -
   Kenntnis  1110 -
   Kenntniss  1097 - 1109 -
   Keppel  936 -
   Keraira  38 -
   Kerak  871(3) -
   Kerasos  406 -
   Kerasun  624 -
   Kerbela  234 - 235 - 236 - 242 - 468(3) - 489(2) - 503 - 507 - 508(2) - 509(2) - 510 - 897 - 971 -
   Kereli  578 -
   Keresun  406(2) -
   Kerganrud  173 - 267 -
   Kerkha  184 - 195 - 224 - 321 - 326(2) - 327(3) - 328 - 329 - 439(2) - 456 - 458 - 462 -
   Kerkhera  321 - 1029 -
   Kerki  543 -
   Kerkuk  483 - 484(2) - 1044 -
   Kerman  305 - 1030 -
   Kermansciah  213 - 238 - 296 - 324(3) - 325 - 326 - 338(3) - 358 - 1043 -
   Kermez-dagh  525 - 526 -
   Kerynia  744 - 1102 -
   Kescir-dagh  535 -
   Kesruan  849 -
   Ketah  148 -
   Ketscish  551 -
   Kha  490 -
   Kha-lit  497 -
   Khabur  432 - 433 - 445 - 446 - 479 - 481 - 499 - 500(3) - 502 -
   Khaf  252 -
   Khaiber  40 - 75 - 99 - 111 -
   Khaifa  833 - 876 - 877(2) - 892 -
   Khalbu  981 -
   Khalebo  835 -
   Khalebon  835 -
   Khaled  924 -
   Khalis  450 -
   Khalkha  87 -
   Khamseh  182 - 334 - 358 -
   Khan-Nebi-Yunas  855 -
   Khanakin  489 -
   Khanato  226 -
   Khand  45 -
   Khandahar  1043 -
   Khanikin  346 - 489 -

   Khanikov  55 - 110 - 1071 -
   Khanzir-dagh  525 - 526 -
   Khanîkov  197 - 198 - 214 - 434 -
   Khapur  469(3) - 470 -
   Kharag  318 -
   Kharan  129 - 130 - 148 -
   Kharezm  108 -
   Kharfah  1012 - 1014 -
   Kharkar  443 -
   Kharoti  74 -
   Kharput  418(3) - 419 - 435 - 897 -
   Kharsciut  366(4) - 377 - 406 -
   Khartaza  32 -
   Khatimaim  489 -
   Khatshkar  366 -
   Khaza-tsciai  483 -
   Khazu  472 -
   Kheibar  909 - 921 - 967 - 1009(3) - 1014 -
   Khelat-i-Ghilzai  101 - 1043 -
   Khilgii  69 -
   Khing  167 -
   Khirtar  123(2) -
   Khiva  223 -
   Khivabad  247(2) - 248 -
   Kho-rassan  60 -
   Khogi-hissar-gol  557 -
   Khogia-Amran  105 -
   Khogia-tsciai  565 -
   Khogiah-Amram  75 -
   Khogiak  45 - 141 -
   Khoi  281 - 282 -
   Khol  357 -
   Khombu  37 -
   Khonsar  289 - 347 - 358 -
   Khora  692 -
   Khorassan  57 - 106 - 109 - 110 - 189 - 191(2) - 198 - 212(2) - 217 - 223 - 226 - 232 - 243 - 244(2) - 246 - 250(2) - 252 - 253 - 255 - 256 - 257 - 304 - 339 - 344 - 358 - 387 - 413 - 1052 - 1059 - 1061 - 1062 - 1063(2) - 1064 - 1066(2) - 1067 - 1068 - 1070 -
   Khorena  415 - 420 -
   Khori  368 -
   Khormugi  318 -
   Khorramabad  326(2) -
   Khorremabad  358 -
   Khorsabad  477 - 478 - 506 -
   Khos  1029 -
   Khos-robat  477 -
   Khosti  73 -
   Khozail  465 -
   Khozdar  126 - 140 - 144(2) - 148(2) -
   Khulm  48 -
   Khumein  289 -
   Khur  368 -
   Khurd-Kabul  40 -
   Khusru-tepe  248 -
   Khuz  196 -
   Khuzistan  184 - 216 - 330 - 358 - 460 - 1043 - 1072 -
   Khuzu  472 -
   Khwagia Amran  45 -
   Kiepert  1088 - 1094(3) -
   Kifil  508 -
   Kifri  484 -
   Kikho  732 -
   Kilish  248 -
   Kilisi-hissar  714 -
   Killis  835 -
   Kindi  130 -
   King  949 -
   Kingdom  1055 - 1057 - 1059 -
   Kinneir  329 -
   Kint Boch  1120 -
   Kinyra  732 -
   Kipro  1100 -
   Kiptsciak  89 - 1057 -
   Kir  632 - 1043 -
   Kir Scehr  898 -
   Kir-Hareseth  871 -
   Kirghisi  134 - 191 - 724 -
   Kirind  325 - 327 -
   Kirindi  238 -
   Kirkagatsc  898 -
   Kirkesion  502 -
   Kirman  187(2) - 191 - 193(2) - 197 - 213 - 215 - 226 - 232 - 252 - 300 - 306(6) - 307 - 310(2) - 312 - 342 - 345(3) - 347 - 358(2) - 1074(2) -
   Kirrnan  308 -
   Kishm  186 - 310 - 313(2) -
   Kition  747 - 1030 -
   Kittim  746 - 747(2) -
   Kiutayeh  559 - 644(3) - 898 -
   Kiz-hissar  714 -
   Kizil  182 - 187 - 268 - 278 - 284 - 366 - 395(4) - 523 - 524 - 552(2) - 554 - 555 - 556(2) - 573 - 583 - 606 - 619 - 624 - 628(2) - 629 - 630 - 631 - 632(2) - 633 - 635 - 639 - 719 -
   Kizil Alan  261 -
   Kizil Irmak  1044 -
   Kizil-basc  1057 -
   Kizil-bash  78(2) - 112 - 417 -
   Kizil-kum  191 -
   Kizil-robat  439 -
   Kizliman  535 -
   Kleinasien  1099 -
   Klimatologie  1089 - 1090 - 1105 -
   Klioi  340 -
   Kléber  775 -
   Koch  366 - 380 - 586 -
   Kogia  563 -
   Kogia-tsciai  563 - 656 -
   Kogiez  575 -
   Kogiez-liman  575(2) -
   Koh  1038 -
   Koh Pangi Angusht  45 -
   Koh-Malak-i-Siah  119 -
   Koh-i-Baba  36 - 37 - 50 - 56 - 86 - 114 -
   Koh-i-Kwagia  54 -
   Koh-i-Muran  120 -
   Koh-i-Sabz  119 - 128(2) -
   Koh-i-Siah  43 -
   Koh-i-Surkh  43 -
   Kohat  72(2) -
   Kohistan  35 - 37 - 59 - 78 - 120 -
   Kohistani  78 -
   Koisangiak  483 -
   Kok-i-Kwagia  52 -
   Koladun  293 -
   Kolat-dagh  367(3) - 405 -
   Kolossi  747 -
   Kolwah  148 -
   Kom  192 - 287 -
   Komana  720(2) - 1091 - 1099 -
   Komron  310 - 1024 -
   Konas  696 -
   Konfudah  898 - 994 - 1015 -
   Kongaver  321(2) - 322(2) -
   Konieh  535(2) - 559(2) - 581 - 713(3) - 714(2) - 898 -
   Konkan  56 - 983 -
   Koordistan  1077 - 1084 -
   Koords  1075 - 1076 - 1077(5) - 1078(2) - 1084 -
   Kop-dagh  365 - 406 -
   Kopet  161 - 224 - 244 - 257 -
   Kopet-dagh  156 - 157 - 162 - 391 -
   Kophen  46 - 1030 -
   Kophes  46 -
   Kopi  385 -
   Kopro-su  582 -
   Kora  910(2) - 954 - 1013 -
   Korassan  100 -
   Koreish  996 -
   Kormakiti  729 - 741 -
   Korna  428 - 439 - 451 - 510(2) -
   Kortal  650 -
   Kos  540 - 541(2) - 702 - 703(4) - 898 - 1044 - 1100 - 1101 -
   Kos-dagh  554 - 555 -
   Kosru  1039 -
   Kot-Scial  141 - 1031 -
   Kotal  1035 -
   Kotschy  168 - 739 -
   Kotsh  634 - 637 -
   Kotsh Hannes  481 -
   Kotur  422 -
   Kourdistan  1079 -
   Koveik  792(2) - 817 - 835 -
   Koveit  512 - 941 - 976 - 977(2) - 1014 - 1045 - 1114 -
   Koyungiik  478 -
   Kozan-dagh  525 - 526 -
   Kozneh  718 -
   Krak  846 -
   Krasnovodsk  156 -
   Krio  540 - 703 -
   Kuaik  792 -
   Kubbet-es-Sakhra  882 -
   Kubeissah  447 -
   Kudraha  389 -
   Kuds  881 -
   Kufa  234 - 504 - 509(2) -
   Kufar  821 -
   Kuh  310 - 1061 -
   Kuh Dinar  185 -
   Kuh Telismah  192 -
   Kuh-i-Birg  187 -
   Kuh-i-Dena  185 -
   Kuh-i-Hazar  187 -
   Kuhistan  37 - 187 - 253 -
   Kuklugia  680 -
   Kula  547 - 670(2) - 677 -
   Kulaib  769 -
   Kuleli  648 -
   Kulturgeschichte  1073 - 1109 - 1114 -
   Kum  284 - 287(3) - 358 -
   Kum-kaleh  563 - 564 - 660 -
   Kumenek-tepe  720 -
   Kumgiugaz  635 -
   Kumisceh  301 - 302 -
   Kumjugaz  1030 -
   Kunar  31 - 46 - 47 - 85 - 93(3) - 98 - 117 -
   Kunduz  32 - 33(2) - 114 - 118 -
   Kungiaz  635 -
   Kupa  303 - 358 -
   Kups  1041 -
   Kur  23 -
   Kura  363 - 368 -
   Kuram  42 - 47 - 59 - 72 - 73 - 99 -
   Kuran  195 - 331 - 1029 -
   Kuran-dagh  156 -
   Kurde  1077 -
   Kurden  1063(2) - 1069 - 1077(2) - 1078 - 1079 -
   Kurdi  91 - 151 - 155 - 213 - 216 - 217 - 224(5) - 225(3) - 227 - 246 - 257 - 284 - 320 - 334(2) - 341 - 344 - 359 - 370 - 381 - 384 - 387(2) - 388(3) - 389(3) - 391(3) - 392(4) - 394(4) - 395(2) - 399(2) - 400(2) - 401(2) - 422 - 433 - 435 - 463(2) - 465 - 470 - 471 - 474 - 475 - 480 - 481 - 482(3) - 483 - 498 - 499 - 500 - 602 - 606(2) - 614(2) - 632 - 722 - 728 - 791 - 822 - 1057 - 1077 -
   Kurdi Hakkari  434 - 480 -
   Kurdi Yezidi  395 -
   Kurdistan  1 - 172 - 180 - 182 - 183 - 210 - 211 - 296 - 324 - 329 - 360 - 381(2) - 390 - 398 - 399 - 418 - 420 - 431(2) - 438 - 460 - 474 - 481 - 509 - 827 - 994 - 1043 - 1050 -
   Kurdo  390 -
   Kuriyan Muriyan  916 -
   Kurkud  162 -
   Kurkur  416 -
   Kurmah  72 -
   Kurt  1077 -
   Kurukh  109 -
   Kusan  57 - 109 -
   Kuscian  33 -
   Kuscistan  265 -
   Kusciti  5(2) - 216 - 601 -
   Kusck-i-Nakud  105 - 113 -
   Kut-el-Amara  492(2) -
   Kutscian  161 - 245 - 256(3) - 257 - 358 - 1043 -
   Kutsciuk  1081 -
   Kutsciuk Mendereh  567 - 1021 -
   Kutsciuk-tsciai  431 -
   Kuyungiik  476 - 477 -
   Kuz-gungiuk  648 -
   Kwatah  75 - 118 - 120(2) - 121 - 139 - 140 - 141(4) - 148 - 1060 -
   Kyeban-maden  417 -
   Kypro  728 -
   Kythoka  736 -
   Kythraea  744 -
   Königsberg  817 -
   Küste  1110 -


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva